Sürat Nedir?

Sürat nedir?

Hareketli bir varlığın birim zamanda aldığı yola “Sürat” denir.

Sürat,hareketli varlıkların belirli bir yolu ne kadar zamanda aldığını belirler.

Sürat'in hesaplanabilmesi için neler gereklidir?

Sürat'in hesaplanabilmesi için;

1- Hareketlinin aldığı yolu,

2- Bu yolu alması için geçen zamanı bilmemiz gerekir.

Sürat hesaplamanın formülü nedir?

Sürat = Alınan yol / Geçen zaman

Sürat birimleri hangileridir?

1- Km/h.

2- M/s.

Sürat'in birimi nasıl bulunur?

Sürat birimi = Uzunluk birimi / Zaman birimi

Sabit süratli hareket nasıl tanımlanır?

Eğer bir hareketlinin sürati alınan yol boyunca değişmiyorsa bu araç sabit süratli hareket yapıyor denir.

Sportif faaliyetlerde sürat ne anlama gelmektedir?

Sürat, “sporcunun kendisini en yüksek hızda bir yerden bir yere hareket ettirebilme yeteneği” ya da “Hareketlerin mümkün olduğu kadar yüksek bir hızla uygulanması yeteneği” olarak tanımlanabilir.

Sürat, sadece vücudu bir yerden bir yere hareket ettirmekten oluşmaz. Diğer bir deyişle tüm vücudun ya da vücut bölümlerinin bir hareketi uygularken oluşturduğu hız olarak, kısaca “Vücudu ya da bir bölümü yüksek hızda hareket ettirebilme” şeklinde de tanımlanır.

Sportif faaliyetlerdeki sürate örnek

Örneğin; Bir boksörün yumruk atmadaki sürati veya voleybolda smaç yaparken kolun sürati gibi.

Sürat kavramı kaça ayrılır?

Sürat kavramı temelde iki bölüme ayrılır.

Devirli Spordaki Sürat: burada hareket frekansı, yani adım frekansı ve adım uzunluğu önemli rol oynar. Örneğin koşular gibi.

Devirsiz Spordaki Sürat: Bu spor dallarına ise sportif oyunları örnek gösterebilir. Hareketin uygulamasında; başlangıç uygulanış ve bitiriş bölümleri vardır.

Sözlükte sürat ne anlama gelmektedir?

1- Hızlılık, çabukluk, ivinti.

2- Fiziki hız.

Glokom Nedir?

Sözlükte “glokom” ne demek?

1. Karasu.

Glokom kelimesinin ingilizcesi

glaucoma
Köken: Fransızca

Kanıt Nedir?

Sözlükte “kanıt” ne demek?

1. Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil.
2. Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil.
3. Kanı verici öğe; anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey.

Cümle içinde kullanımı

Kanıtı gazetenin ikinci sayfasındaki damızlık haberiydi.
– Ç. Altan

Kanıt kelimesinin ingilizcesi

n. proof, evidence, argument, convincing proof, supporting document, averment, case, confirmation, demonstration

Kanıt nedir? (Felsefe)

Bir önermenin ya da teorinin doğruluğunu göstermek için kullanılan pratik ya da teorik yöntem.

Bir önermenin doğruluğu, pratik aracılığıyla doğrudan doğruya ortaya konabilir ama her önermenin böyle dolaysız yoldan kanıtlanması, ne olanaklıdır, ne de gereklidir. Bir önermenin doğruluğunun, doğruluğu daha önce pratikle saptanmış bilgilere dayanarak kanıtlanabilmesi, ancak mantıksal, teorik bir yöntem uygulamakla olanaklı olur.

Burada iki tür kanıtlama yöntemini birbirinden ayırt etmek gerekir: Tümdengelimli kanıtlama yöntemi, indirgeyici kanıtlama yöntemi. Tümdengelimli bir kanıtlama, doğruluğu daha önce kanıtlanmış önermelerden hareket eder ve mantıksal çıkarsama kuralları yardımıyla türetmeler yaparak, doğru önermelerden kurulmuş bir zincir ortaya koyar bu zincirin en son halkasında, kanıtlanması gereken önerme bulunur. Ne var ki, tümdengelimli kanıtlama yöntemi, söz konusu bilgi alanının geniş ölçüde formülleştirilmesini zorunlu kılar. İndirgeyici kanıtlama ise, güvenilir önermelerden türetilemez onun için tümevarımlar yardımıyla, doğrulanmasına çalışılan önerme ile bilinen doğru önerme arasında bağlantı kurulması şarttır bu da, indirgeyici kanıtlamanın mantıkça kesin olmasına yol açar.

Yatırım Nedir?

Yatırım nedir?

Bir ülkede sermaye stokuna yapılan eklentiler. Yatırım milli gelirin arttırılması ve iktisadi büyüme amacıyla bir ülkede mevcut beşeri ve maddi sermayeye yapılan eklentileri ifade eder. Beşeri sermaye, yapılan eklentiler eğitim ve sağlık yatırımlarıyla, maddi sermayeye yapılan eklentiler, sabit sermaye ve stok artışı yoluyla gerçekleşir. Sermaye stokundaki her yılki aşınma ve yıpranmaya karşı yapılan eklentilere ikame yatırımı toplumda gelir artışıyla yapılan yatırımlara uyarılmış yatırım adı verilir. Yatırımlar kamu kesimi ve özel kesimce

gerçekleştirilebilir. Özel kesimin gerçekleştirdiği yatırımla imalat ve sanayi, kamu kesiminin gerçekleştirdiği yatırımlar ise alt yapı hizmetleri konusundadır.

Sözlükte “yatırım” ne demek?

1. Yatırmak eylemi; bir çıkar ya da kazanç sağlamak için yapılan davranış.
2. Parayı, gelir getirici, taşınır ya da taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman.
3. Ulusal ekonominin ya da bir ticaret kuruluşunun üretim ve sunu gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılan yeni eklemeler, envestisman.

Yatırım kelimesinin ingilizcesi

n. capital goods, hedge, investment

Pafta Nedir?

Sözlükte “pafta” ne demek?

1. Büyük harita, plan ya da modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri; büyük benek, leke.
2. Metal çubuk ve borulara diş açan aygıt, yivaçar.
3. Süs için at takımlarına ya da başka yerlere takılan metal pul ya da çakılan iri başlı çivi.

Pafta kelimesinin ingilizcesi

n. threader
Köken: Farsça

Deizm Nedir?

Deizm nedir?

Toplumlarda çok çeşitli inanç şekilleri ortaya çıkmıştır bu inanç şekillerinden biride deizm'dir. Deizm; 17. ve 18. yüzyılda ortaya çıkmış tüm dinleri reddeden Tanrı'yı sadece bir ilk neden olarak kabul eden yani tanrının varlığına inanan inanç felsefesi şeklidir.

Semavi dinlerde yani Musevilik, Hıristiyanlık, islam gibi dinlerde insanın, önceden evrim geçirmeksizin yaratıldığına inanılır. Bu inanış deizmde yoktur. Deistler genelde doğaüstü olayları (kehanet veyahutta mucizeler), yaradanın dinlerle olan bağını, kutsal metinleri ve ortaya çıkmış tüm dinleri reddederler.

Bunun yerine; deistler doğru dini inanışların insan mantığında ve doğal Dünya'nın kanunlarında görmeyi tercih ederler. Bu doğrultuda da; varolan tek bir tanrının ya da üstün varlığı kabul ederler.

Deizm'in kabul etmediği öğeler nelerdir?

1- tanrı tarafından ilan edilmiş veyahutta yazıldığı iddia edilen kitaplara sahip olan dinlerin reddi.

2- İncil'in Tanrı'nın sözü olduğunun reddi.

3- Mucizelerin ve kehanetlerin reddi.

4- Dini bilinmez öğelerin reddi.

5- İncil'deki yaratılış hikayesinin ve insanların doğuşta günahkar olduklarının reddi.

6- Hristiyanlığın reddi.

Deizm'in kabul ettiği öğeler nelerdir?

1- Tanrı vardır ve kainatı yaratmıştır.

2- Tanrı insanların mantıksal davranmasını ister.

3- İnsanların ruhları ölümden sonra hala vardır, bu doğrultuda ölümden sonra yaşam da vardır.

4- Yaşam sonrasında, Tanrı iyi davranışlarımızı ödüllendirecek, kötü davranışlarımızı cezalandıracaktır.

Deizm'in dayandığı temel nedir?

Akıla ve doğaya. Evrene bakınca bir düzen görürüz ve bu düzen bizi bir tanrı ya da tasarımcı inancına götürür.

Deizm tanru inancını kabul ediyorsa deizm ile Dinlerin arasında ne fark vardır?

Deizm doğaya ve akla dayanır, vahiye dayanmaz. Diğer tüm dinler vahiye ya da kutsal kitaplara dayalıdırlar. Deizmde bir rahibe papaza ya da imama gerek yoktur. Deizm de ihtiyaç olan tek şey kendi sağduyumuz ve düşünme becerimizdir.

Deistler dua ederler mi?

Sadece şükür ve teşekkür için dua edebilirler, tanrıya dikte etmezler. Dua için belli bir yer ve zaman, belirli bir vücut duruşları yoktur.

Dış Bağlantılar

Örnek deist sembolü

Sevap Nedir?

Sevap nedir?

İyi bir davranışa karşı Allah tarafından verilecek mükafat; Allah'ın rızasına uygun ve ahiret mükafatına layık iyi iş İslam dinine uygun olarak girişilen iyi davranışlara karşı Allah'tan umulan mükafatların tamamını dile getiren “sevab”ın karşıtı olarak dilimizde günah ve azap kelimeleri kullanılmaktadır.

Buna göre ahirette sevabı günahından yüksek olanlar ebedi saadete kavuşacak, cennete gönderilecek, günahı sevabından çok olanlarsa azap ile karşılacaklardır. Ehl-i Sünnette genel kanı Mü'min kişinin günahı sevabından çoksa bile, azabının ebedi olmayacağı, günahlarının cezasını bir süre azap çekerek gördükten sonra cennete alınacağı yolundadır. Haricilikte ise günahkar kişi dinden çıkmış sayılabilir ve bu sebeple öldüğünde ebedi azap görebilir.

En büyük sevaplar nelerdir?

1- Bir İnsanın hayatını kurtarmak.

2- Evlat edinmek.

3- Doğru ve dürüst olmak.

4- Daima ileri götüren yolları tanımak ve tanıtmak.

5- Fakirleri okutmak.

6- Ailen için harcama yapmak.

7- Elden ayaktan düşenlere, engellilere, aciz durumda olan canlılara yardım etmek.

8- İnsanlık için iyi şeyler yapmak.

9- Bir başkasının hayatı için kendi hayatını feda etmek.

İslam açısından sevap

İslam açısından sevap, müslümanlar arasında dayanışma ve sevgi bağlarının kuvvetlenmesini sağlayan güzel bir davranıştır Sevap duygusu ve sevap işleme aşkı, Allah ile kulların birbirlerine bağlanmasını sağlayan en güzel bir köprüdür Bu bakımdan dilimizde, “sevaba girmek”, “sevap işlemek” ve “sevap kazanmak” vb deyimler hayır işleri ve hayırlı teşebbüslerde daima hatırımıza ilk gelen cümleler olmuştur.

İslam'a göre sevap kavramını iki ana grupta toplamak mümkündür:

1- Kullar için sevap.

2- Allah için sevap.

Ancak kullar ve Allah için olan sevapların kesin hududunu çizmek de kolay değildir Daha umumi bir açıdan İslam'a göre sevabı, dinin kesinlikle vazife saydığı faaliyetler dışında kalan ve insanın kendi arzusuyla yaptığı fiiller diye tarif etmek mümkündür.

Diğer dinlerde sevap

Sevap ve günah terimleri bütün dinlerde, özellikle İslam'dan önceki Musevilik ve Hıristiyanlıkta da mevcuttur içerik ve kapsam farklı olmakla beraber, bu iki dinde de sevap, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve insanlara yararlı olmak için girişilen her türlü iyi davranışları ifade için kullanılmaktadır. Kitab-ı Mukaddes'in genel esprisi, insanları sevaba teşvik ederek günahlardan sakındırmaktır. İslam'ın zina, hırsızlık, haksız yere adam öldürme gibi haram ve günah saydığı hususlar, tahriften korunabilmiş tevrat ve İncil metinlerinde de haram ve günah olarak kabul edilmiştir.

Sözlükte sevap ne anlama gelmektedir?

1- Hayırlı bir davranış karşısında tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül.

2- Tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranış.

Nano teknoloji Nedir?

Nano teknoloji nedir?

Nano nano metrik bir sistemin içinde bir ölçü birimi olarak kullanılır ve milyarda bir anlamına gelmektedir. “Nano” kelimesi Yunancadan ve Latinceden alınmış bir sözcüktür ve anlamı cüce demektir.

Nano bilim ve nano teknolojinin tam manasıyla bir tanımı bulunmamakla birlikte genel görüşe göre 1-100 nanometre boyutlarda maddelerin anlaşılması, kontrol edilmesi ve atomsal seviyede değiştirilip işlevsel hale getirilmesi olarakta tanımlanabilir.

nano teknoloji ölçü olarak nanometre adı verilen(kısa şekli nm) bir ölçme birimini kullanılır. Her bir ölçüde 1 milyar nm vardır. Her bir nm sadece üç ile 5 atom genişliğindedir yani ortalama bir insan saç kalınlığından yaklaşık 40,000 kez daha küçüktür.

Nano teknoloji nerlerde kullanılır?

1- malzeme ve imalat Sektörü

2- Nano Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri

3- Tıp ve Sağlık Sektörü

4- Havacılık ve uzay Araştırmaları

5- Çevre ve Enerji

6- Bioteknoloji ve Tarım

nano teknoloji günümüzde ki hedefleri nelerdir?

1- Molekülleri ve atomları değiştirerek yeni, ideal, önceden planlanmış maddeler üretmek.

2- Moleküllerin önceden planlanmış şekilde kendi kendilerini çoğaltmasını sağlamak.

3- Moore yasasının ön gördüğünden daha hızlı bir ilerlemeye erişebilmek.

4- Canlı ve cansızların bir arada ki işlevselliğini arttırmak.

Nano teknolojinin faydaları nelerdir?

Nano teknoloji sayesinde daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan ürünler daha az maliyetle daha fazla üretilebilmektedir.

Sözlükte Nano teknoloji ne anlama gelmektedir?

Madde atomik veya moleküler boyutta incelenerek yepyeni özelliklerinin açığa çıkarılması.

Fon dip Nedir?

Sözlükte “fon dip” ne demek?

1. Bardakta ya da şişede kalan içkiyi bir seferde sonuna değin içmek anlamına gelen “fon dip yapmak” kalıbında geçer.

Mahiyet Nedir?

Sözlükte “mahiyet” ne demek?

1. Nitelik.
2. Bir şeyin görünmeyen özelliği, içyüz.

Cümle içinde kullanımı

Bu kadar dahi bir kocayı kafi derecede aydınlatacak mahiyette idi.
– H. Taner

Mahiyet kelimesinin ingilizcesi

true nature, character
Köken: Arapça

Rekreasyon Nedir?

Rekreasyon nedir?

Rekreasyon; yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına gelen Latince recreation kelimesinden gelmektedir. Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde boş zamanı değerlendirme olarak kullanılmaktadır.

Küpeşte Nedir?

Sözlükte “küpeşte” ne demek?

1. Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz başlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet.

Küpeşte kelimesinin ingilizcesi

n. bulwark, gunwale
Köken: Yunanca

Moron Nedir?

Moron ne demek?

Zeka geriliğinin bir türüdür. IQ’sü 51-70 arasında olanların genel adı. 1910’da Henry Goddard tarafından adlandırıldı. sözcük Yunanca Moros sözcüğünden gelmektedir. Moros; donuk, cansız anlamındadır. Çok çalışırlarsa akademik başarı anlamında yavaş da olsa bir ilerleme söz konusudur. Özellikle gelişmemiş ülkelerde zamanla normal zekalı kişilerden ayırt edilemeyecek pozisyonlara gelebilirler.

Zeka geriliğinin diğer türleri

İdiot

İdiot, Yunancadan gelme bir kelime olup başlangıçtaki anlamı “özel yeteneklerden yoksun kişi”dir. Latincede ise sıradan kişi anlamındadır. Geç Latincede “eğitilmemiş insan” demektir. 19. Yüzyılda kelime psikolojik bir terim oldu ve zeka seviyesi 0-25 arasında olan ve özbakımını hiçbir şekilde sağlayamayan kişileri tanımladı. şiir yazmaları söz konusu değildir.

Dostoyevski’nin Budala karakteri bu sözcükle tanımlansa da Prens Mişkin’in zeka seviyesi idiot seviyesinde değildir. Dostoyevski’de Budala sözcüğüne yüklenen anlam entelektüel düşünme becerisinden yoksun olup dürüstlük, doğrucu Davutluk, kibarlık ve sevecenliği anlatır.

Embesil

Embesil, zeka geriliğinin bir türüdür. Budala, aptal ve ahmak sözcükleri halk arasındaki kullanımıdır. Argo bir kullanıma da sahiptir.
Embesiller, özel eğitimden yararlanabilirler, mekanikleşmiş işlerde çalışabilirler ve kendi bakımını yapacak düzeye getirilebilirler. Zeka düzeyi 26-50 IQ arasında tanımlanır. Taklit yoluyla şiir yazdırarak eğitilirlerse bir süre sonra 6-7 yaş düzeyinde basit şiirler yazabilirler.

Ekosistem Nedir?

Ekosistem nedir?

Ekosistem, belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir.

Ekosistem aynı zamanda bir besin ağı ile şekillenmektedir. Ekosistem, küresel ölçekte bir düzeni ifade etmekle beraber yerel ve korunaklı bir sistemin varlığına da atıfta bulunabilir. Örneğin eğer söz konusu ekosistem bir tarım alanı içinde gelişiyorsa buna agroekosistem adı verilir.

Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla (biyotik), bitki ve hayvanların birbirine eklemlendiği ve ayrıca kaya, toprak gibi fiziksel çevre faktörlerinin (abiyotik) bir arada bulunduğu herhangi bir doğa parçası bir ekosistemdir.

Ekosistem yaklaşımı, bireysel organizmalar ya da topluluklardan çok tüm alanın işlevlerinin nasıl olduğuyla ilgilenir. Bir alandaki organizmalar ve cansız çevreleriyle olan ilişkilerine bakar. Bir ekosistem, temel olarak abiyotik maddeler, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşur. Ekosistemlerde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleriyle sürer. Açık bir sistem olan ekosistemde, enerji ve besin giriş-çıkışı süreklidir. Sistem kuramı, ekolojik bakış açısının sosyolojik boyutunu ele almaktadır. Ayrıca sibernetik disiplini, canlılarda kontrol ve iletişim boyutuyla kaynağını yine ekosistemde bulmaktadır.

Bir ekosistemin dört temel bileşeni vardır. Üreticiler ototroflar, tüketiciler (hetotroflar), ayrıştırıcılar (saprofitler) ve doğal çevre. İlk üç bileşen, dördüncü bileşenin oluşturduğu cansız doğa içinde varlıklarını sürdüren canlı yaşamı kapsar. Cansız doğal çevre ile bu çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen bilim dalına ekoloji adı verilir.

Ekosistemlerin belirgin özelikleri

Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da genişliği çok değişik olabilir. Bir Su birikintisi, bir buğday tarlası birer ekosistemdir. Fakat kurumuş bir Ağaç kütüğü gibi son derece belirgin ve dar sınırlı öğeler de birer ekosistem parçası sayılabilir. Ama kısıtlı ekosistemelerin genellikle zaman içinde sınırlı bir yaşamı vardır.

Bu yüzden bunlar birer ekosistem parçası sayılır, sinüzi adıyla anılır. Bunun tam tersine Afrika savanaları ya da Avrupa’nın geniş yapraklı ormanları gibi, kimi Ekosistemler çok geniş bölgeleri kaplar. İklimin denetimi altında bulunan kutuplardan ekvatora kadar az çok paralel bölgelere yayılan bu öğeler deformasyon (oluşum) veya biyom adıyla anılır. Bunlar, bir genel görünümün kendine özgü bir direy (fauna) ve bitey (flora) içeren karakteristik ana öğeleridir.

Boyutları ne olursa olsun, bir Ekosistemin sınırları az çok belirgindir. Çoğunlukla birbirine komşu ekosistem arasında bir geçiş bölgesi (ekoton) vardır. Geçiş bölgesi, bir ormanın kıyı çizgisi gibi veya ekvator ormanından savanalara geçişte olduğu gibi yaygın bir bölge olabilir.

Ekotonların belirgin özelliği, kendine özgü iklimi ve daha zengin direyidir. Bunun için, kıyı kuşu türlerinin sayısı kara ve açık deniz kuşlarınınkinden fazladır. (Çünkü kıyı kesimi, anakara ile okyanus arasında bir ekoton oluşturur.) Ekosistemlerin sınırlarının belirlenmesi, özellikle hayvan sayısı gözönünde bulundurulacak olursa, hiç de kolay değildir.

Bu konuda birçok örnekleme ve istatistik verilerini değerlendirme yöntemleri bulunmuştur. Bu bakımdan, bellibaşlı hayvan türlerinin bolluğunu, dağılımını, yıllık çevrimlerini, sayılarının azalıp çoğalmasını, metabolizmalarını bilmek gerekir. Bu veriler ya yerinde ya da yetiştirme yoluyla elde edilebilir. Bu birinci aşama tamamlandıktan sonradır ki, Ekosistemleri yapısını ve işleyişini incelemeye başlamakmümkün olabilir.

Ekosistemlerin evrimi

Bir Ekosistem, insana durağan gözükse bile jeolojik ölçü içinde evrime uğrar. Nitekim, ılıman Avrupa’da, çıplak toprağa canlıların yerleşmesi, otsu Bitkilerin öncü olarak yerleşmesiyle başladı. Sonradan bunun yerini, birbirini izleyen çeşitli bitki toplulukları aldı ve klimaks da denen son evrede ormanlar ortaya çıktı. Ekosistemlerin bu evrimi de bazı yasalarla yönetilir .

Evrim süresinde ekosistemlerin karmaşıklığı giderek artar türlerin sayısı çoğalır canlıyığın büyür, genişler Brüt üretkenlik canlıyın oranı azalır, brüt üretkenlik solunum oranı bire yaklaşır bunun sonucu olarak da net üretkenlik sıfıra yönelir Klimaks evresindeki bir ekosistem kararlı bir durumdadır canlıyığını artık büyümez.

Ekosistem çeşitleri

Belirli bölgede bulunan ve birbiri ile dolaylı ya da dolaysız ilişkide olan canlılarla bu canlıların yer aldığı cansız çevre Ekosistemi oluşturur. Doğada büyük ekosistemler ve bunların içerisinde de daha küçük ekosistemler bulunur. Tabiat farklı özellikte pek çok ekosistemin birleşmesinden oluşur.

Kara ve su ekosistemi olmak üzere başlıca iki çeşit ekosistem bulunur. Kara ekosistemlerini çayırlar çöller, mağara, step, tundra, ova, dağ gibi daha küçük olan ekosistem parçaları oluşturur. Su ekosistemlerini de okyanus, deniz, Göl, ırmak, havuz, bataklık gibi ekosistem parçaları oluşturur. Çevredeki ekosistemlerin birleşmesiyle yeryüzünün doğal ortamı oluşmaktadır. Çevredeki her ekosistem çeşidinin kendisine has olan farklı fiziksel ve kimyasal özellikleri bulunur.

Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri

Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsuz etkiler Bazı varlıkların azalması diğer bazı varlıkların azalmasına da neden olur. Madde döngülerinin gerçekleşmesi zorlaşır. Sonuçta doğadaki enerji tükenmeye doğru gider.

1- Dünya Coğrafyasının Değişmesi.

2- İklimin Değişmesi.

3- Erozyonların Oluşması.

4- Su Kaynaklarının Azalması.

5- Enerji Kıtlığının Başlaması.

6- Canlı Çeşitliliğinin Azalması.

Sözlükte “ekosistem” ne demek?

Canlı topluluklarını ve bunların içinde yaşadıkları ortamı kapsayan bütün

Beyanname Nedir?

Beyanname nedir?

Bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek yazı ile yapılan bildirim.

Günümüzde, gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerde büyük ölçüde beyanname usulüne başvurulmaktadır. beyan sisteminin başlıca faydası vergi idaresi ile mükellef arasında işbirliğini ve verginin ödeme gücüne uygun alınmasını sağlamasıdır. beyannamelerin doğruluğunun vergi idaresince kontrol güçlüğü, bu sistemin en önemli mahzurudur.

Vergi beyannamelerinden başka, maliye dışındaki kamu idarelerine verilmesi gereken bildirimlerden de beyannamelerden, söz edilebilir sicilli ticaret, mühür ve imza beyannameleri gibi. Bu bildirimlerde imza sahibinin imzasının noterce tasdiki de gerekebilir.

Vergi beyannamesi nedir?

Vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef veya vergi sorumluları tarafından, vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde vergi dairelerine verilen çizelge, bildirge'dir.

Vergi beyannamelerinde hangi bilgiler yer alır?

Vergi beyannamelerinde başlıca mükellefin adı, adresi, ailevi durumu ile vergi matrahına ve hesabına ilişkin bilgiler yer alır.

Muhtasar Beyanname nedir?

Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.

E-Beyanname nedir?

E-Beyanname sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Beyannamelerin İnternet üzerinden verilmesini sağlayan elektronik hizmettir.

E-Beyanname'nin avantajları nelerdir?

1- kağıt tasarrufu.

2- Depolama maliyetlerinden tasarruf.

3- İşgücü tasarrufu.

4- İşlemler daha hızlı yürür.

5- Vergi dairesine gitme gereği ortadan kalkar.

Geçici vergi nedir?

Geçici vergi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Geçici vergi beyannamesi nedir?

Geçici vergi ödemek amacıyla düzenlenen beyanname türüdür.

Beyanname çeşitleri nelerdir?

1- Katma Değer Vergisi Beyannamesi

2- Muhtasar Vergisi Beyannamesi

3- Geçici Vergi Beyannamesi

4- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

5- Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

6- Yıllık gelir vergisi Beyannamesi

Beyanname düzenleme programları

Resmi Beyanname düzenleme programı

Tabim Beyanname Programı

AKINSOFT Wolvox Beyanname Programı

Penos Beyanname Düzenleme Programı

Beyanname kelimesinin cümle içerisinde kullanımı

“Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış.”

Dış Bağlantılar

İnternet Vergi Dairesi

Beyanname örnek formları

Beyanname verme ve ödeme süreleri

Örtülü anlam Nedir?

Örtülü anlam nedir?

Doğrudan söylenmek istenmeyen sözlerin dolaylı yoldan söylenmesine örtülü anlatım denir.

Örtülü anlam bir cümleden çıkarılabilecek diğer anlamlardır. Cümleyi oluşturan sözcüklerin, söz öbeklerinin tümü veya bazıları yan ya da mecaz anlamlıdır.

Örtülü anlatıma aynı zamanda kinayelimecazlı anlatımda denilebilir.

Örtülü anlam örnekleri

Toplantıya Ali' de gelecek. (Toplantıya başkalarının da geleceği anlamı çıkartılır.)

Dere kenarında olan evler heyelan nedeniyle yıkıldı. (Dere kenarında olmayan evler zarar görmedi anlamını çıkartılır.)

Doğum günüme seni de bekliyorum. (Doğum günüme başkaları da gelecek sen de gel anlamı çıkartılır.)

Simülasyon Nedir?

Simülasyon nedir?

Simülasyon diğer adıyla benzetim; Teorik yada fiziksel gerçek bir sistemin, bilgisayar ortamında modellendikten sonra bu model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak , sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi, bu sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar aracılığıyla değerlendiren bir tekniktir.

Çoğu alanda simülasyon tekniğinden yararlanılmaktadır. Simülasyon günümüzde çoğu alanda uygulanan bir tekniktir. Örneğin; Günümüzde aktif şekilde kullanılan yerlenden biri Ehliyet kurslarıdır. Şöför adayları trafiğe çıkmadan simülasyon üzerinde kendilerini eğiterek gerçek bir araba kullanmışcasına deneyim kazanırlar.

Simülasyon ne zaman kullanılır?

1- Sistem deney yapmaya uygun değilse,

2- Sistem henüz tasarım aşamasındaysa,

3- Sistem/Problem karmaşıksa,

4- Sistemin davranışı analiz edilecekse,

5- Bilgisayar mevcutsa kullanılır.

İyi bir simülasyon nasıl olmalıdır?

1- Kullanıcı tarafından kolayca anlaşılmalıdır.

2- Amaç veya hedef yönlü olmalıdır.

3- Kullanıcı tarafından denetimi ve işletilmesi kolay olmalıdır.

4- Tam olmalıdır.

5- Model değişikliği ve güncelleştirilmesi için kolaylıkla uyarlanabilir olmalıdır.

6- Evrimsel olmalıdır ;yani basit bir şekilde başlayıp giderek karmaşıklaşmalıdır.

Simülasyon dilleri nelerdir?

1- Gpss(III)

2- Gasp(4)

3- Dynamo

4- Simscript II.5

5- Q-Gert

6- Promodel

7- TaylorII

8- Simula8

Kaç tür Simülasyon vardır?

1- Fiziksel Simülasyonlar

2- yöntem Simülasyonlar

3- Prosedürel Simülasyonlar

4- İşlevsel Simülasyonlar

Fiziksel Simülasyon nedir?

Bilgisayar tabanlı fiziksel bir simülasyonda, bir öğrencinin elverişli bir ortamda öğrenmesi için fiziksel bir cisim veya fenomen ekranda temsil edilir. Buzulların hareketi, lens ve prizmalar arası ışığın hareketi veya güç çizgileri vasıtasıyla elektriğin nakledilmesi simülasyonun tipik örnekleridir.

Yöntem Simülasyon nedir?

Yöntem simülasyonlar bir olay hakkında bilgi verme konusunda fiziksel simülasyonlara çok benzer. Yöntem simülasyonlar genelde kendi kendine açıkça karar veremediği bir olay hakkında metod veya genel düşünceyi vermek için kullanılır.

Prosedürel Simülasyon nedir?

Çoğu prosedürel simülasyonun amacı bir prosedürü oluşturan olayların sonuçlarını öğretmektir. Yaygın örnekleri; performasyondaki seyreklikler, kötü çalışan bir malzemeye teşhis koymak veya bir uzay mekiğini yere indirmek vb.

İşlevsel Simülasyon nedir?

İşlevsel simülasyonlar farklı konumlardaki insanların davranışları ve görüşleri ile bir noktada birleşmelerini sağlar.

Simülasyon kullanımının yararları nelerdir?

1- Sistem analizcilerini daha genel ve daha geniş düşünmeye zorlar.

2- Herhangi bir sistemin içsel etkileşimlerinin inceleme ve bunlar üzerinde deneyler yapma olanağı verebilir.

3- Sistemlerin evrimselliğini ortaya çıkararak , dinamik yapılarının incelenmesini zorlar.

4- Değişen koşullar ve yeni durumlar altında sistemin göstereceği davranışı inceleyebiliriz.

5- Dinamik sistemlerin gerçek zamanlarını , daraltılmış veya genişletilmiş süre içinde incelenebilir.

6- Simülasyon için gerekli veriler çoğu kez çok kolay elde edilir.

7- matematik modeller ile analitik çözümler bulunduktan sonra , simülasyon analitik çözümlerin doğruluğunu gerçeklemek üzere kullanılabilir.

8- Sistemin verileri yetersiz olduğunda ya da olmadığında simülasyon yöntemleri bu boşluğu kapatabilir.

9- Simülasyon modeli kurulduktan sonra sistemin farklı durumlarının incelenmesi için istenen süre kadar kullanılabilir.

Simülasyon Modelleme süreçleri nelerdir?

1- Sistemin Tanımı

2- Modelin Formülasyonu

3- Veri Derleme

4- Bilgisayar Pogramının Formüle Edilmesi

5- Modelin Geçerliliğinin Kontrolü

6- Stratejik Ve Taktik Planlama

7- Deneme ve Duyarlılık Analizleri

8- Uygulama ve Belgeleme

Sözlükte simülasyon ne anlama gelmektedir?

Benzeme, benzeşme, yalandan yapma, taklit, sahte tavır, benzer şartları oluşturma.

Simülasyon ne demek? (Ekonomi)

(Simulation) Belirli bir faaliyet veya sürecin işleyişini göstermek ve onunla ilgili sorunları çözmek amacıyla o faaliyet veya sürecin bir modelinin kullanılması. Hazırlanan model fiziki varlığı olan bir yapı biçiminde de olabilir, örneğin, bir binanın zelzeleye dayanıklığım test etmek için onun bir maketini yapıp titreşime tabi tutmak gibi. Ancak daha çok uygulanan yöntem, sistemin matematik bir mode* lini yapmak ve bunun üzerinde sistemin işleyişini göstermektir. Bilgisayar olanaklarının gelişmesiyle bu işlemler de iyice kolaylaşmıştır. O bakımdan günümüzde simülasyon özellikle Yöneylem Araştırmalarında önemli rol oynamaya başlamıştır. Kuşkusuz, ister fiziki, ister matematik biçimde olsun, model kurmanın esas nedeni, bunun, doğrudan doğruya sistemin kendisini uygulamaya göre daha ucuz olmasıdır.

Biyoteknoloji Nedir?

Biyoteknoloji nedir?

Hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri yanında mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanarak, dna teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüne biyoteknoloji denilmektedir. Başka bir tanıma göre ise biyoteknoloji; Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı yada bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan yada mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına denilmektedir.

Biyoteknoloji, temel bilim buluşlarını kısa sürede yararlı ticari ürünlere dönüştürebilmesiyle bir anlamda kendi talebini de yaratabilir. Bu yönüyle de diğer teknolojilerden ayrılır. Örneğin sıcak su kaynaklarında yaşayan bakterilerin birinden elde edilen yüksek sıcaklığa dayanıklı bir enzim, günümüzde uygulama ve temel bilim çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olan PCR'nin önemli bir girdisidir. Biyoteknoloji uygulamaları; mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, immünoloji, protein mühendisliği, enzimoloji ve biyoproses teknolojileri gibi farklı alanları bünyesinde toplar. Bu nedenle de biyoteknoloji birçok bilimsel disiplinle karşılıklı ilişki içinde gelişir.

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına Biyoteknoloji denmektedir.

Biyoteknoloji, insan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli teknikleri ve işlemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Canlıların iyileştirilmesi ya da endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini, modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını kapsar.

Biyoteknolojinin uygulamaları nelerdir?

1- İnsan sağlığına yönelik olarak proteinlerin üretilmesi.

2- Kanser, Aids gibi bir çok hastalığın tedavisi ve önlenmesinde kullanılacak genetik ürünler elde edilmesi.

3- Çok zor şartlara sahip çevrelerde (sıcak, kurak,tuzlu…) yaşayan organizmaların enzimlerini ve biyomoleküllerini saflaştırarak bunların sanayide kullanılması.

4- büyüme geriliği gibi sorunlara çare olacak ya da bulaşıcı hastalıklara karşı koyacak proteinlerin üretimi.

5- İnsandaki zararlı genlerin elemine edilmesi.

6- Rekombinant ilaç ve aşıları sentezleyecek transgenik bitkilerin geliştirilmesi.

7- Bazı hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretilmesi.

8- Aşı, pestisit, tıbbi bitki üretimi.

9- Hasar görmüş beyin hücrelerinin ve omuriliğin onarımı.

10- Yeni sebze ve meyve üretimi.

11- Organik atıkları metabolize edecek bakterilerin elde edilmesi.

Biyoteknolojinin topluma sağladığı faydalar nelerdir?

Sağlık alanındaki yararları

1- Hastalıkların erken tanımında, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi.

2- DNA, sentetik peptid,rekombinant aşı endüstirisinin geliştirilmesi.

3- Biyoteknoloji ile üretilen ilaçların geliştirilmesi.

4- Tedavi amaçlı yapay hücre, doku, organların klonlama yöntemi ile yapılıp saklanması.

5- Genetik hastalıkların önlenmesi ve azaltılması için kök hücrelerin saklanması.

6- Kanserlerde gen tedavisi uygulamalarının geliştirilmesi.

Tarımsal alandaki yararları

1- Tarım ürünlerinde verimi etkiliyen biyolojik ajanlara karşı(bakteri,virus,mantar,) dayanıklı bitki türleri geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda çevreye zarar veren kimyasal ilaçlar kullanılmadan bitkiler daha elverişli hale getirilmektedir.

2- Bitkilerde faydalı maddeler (budayda lisin, baklada metionin gibi) zenginleştirilerek daha kaliteli ürünler elde edilmektedir.

3- Özellikle buğday, pamuk, yağ bitkileri, domates gibi stratejik önemi olan bitkilerin melezleme yöntemi ile yeni çeşitleri elde edilmekte yapay tohum olanakları araştırılmaktadır.

Hayvancılık alanındaki yararları

1- Türkiye için özgün olan hayvan ırklarının genomları belirlenerek devamlılığı sağlanmaktadır.

2- Hayvanların daha verimli, daha sağlıklı, daha kaliteli üremelerini sağlamak için modern tekniklerle çalışmalar yapılmaktadır.

3- Hayvanların daha sağlıklı olması için aşılar üretilmektedir.

Gıda üretimindeki yararları

1- Sağlığa zararlı gıda üretiminin tesbiti, önlenmesi, Gıdada zararlı maddelerin tespitine yarayan tekniklerin geliştirilmesine çalışılmaktadır.

2- Genleri ile oynanmış gıdaların dünya standartlarına uygun olması, insan ve çevreye zarar vermemesi bunlar için yasal denetimler yapılması gereklidir.

Diğer alanlardaki yararları

1- Rekombinant teknikler protein veantikor üretimi,aşıların geliştirilmesi, hormon üretimi.

2- Kriminal çalışmada DNA analizi.

3- Tarım alanında çeşitli zor şartlara uygun bitki türlerinin geliştirilmesi.

4- Yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesi.

5- Hızlı tanı yöntemleri için spesifik genler, nükleoititler, peptitleri kullanarak hasta başı tanı kitleri geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Biyoteknolojinin zararları nelerdir?

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı yada bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan yada mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına Biyoteknoloji denmektedir. Biyoteknolojinin en kötü yönü taraflı olarak kullanıma açık olmasıdır. Örneğin üretilen biyolojik silahların pek çoğu günümüzde biyoteknoloji kullanılarak yapılmaktadır. Aynı şekilde biyoteknoloji kullanılarak yapılan gdo (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) ' lar sebze ve meyve üretiminde kullanılmaktadır. Genetik mühendisliği uygulanmış ürünler potansiyel olarak toksik olup insan sağlığını tehdit edici bir konumdadır. Yiyecek alerjisi olan kişiler de günlük besin maddelerine eklenen yabancı proteinlerden zarar görebilirler, çünkü söz konusu proteinler insanlar tarafından şimdiye kadar hiç tüketilmemişlerdir.

Gelecekte olası bir kamu sağlığı felaketini önleyebilmek için pazarlama aşamasından önce hayvanlarda ve gönüllü insanlarda uzun dönemli testler yapılması gereklidir. Yapılan çalışmalarda genetiği değiştirilmiş ürünler yetiştiren Amerikalı çiftçilerin geleneksel tarım yapan çiftçilere göre daha fazla tarım ilacı kullandıkları tesbit edilmiştir, çünkü bu bitkiler tarım ilaçlarına karşıda dirençlidir. İlaca karşı dirençli olan bu bitkilerin özelliği tarım ilaçlarından zarar görmemeleridir. Dolayısıyla çiftçiler bitkilerdeki haşeratı öldürmek için tarım ilaçlarını fazla miktarlarda kullanabilmekte ve bitkide bundan zarar görmemektedir. Bio teknolojide lider olan şirketler aynı zamanda toksik tarım ilaçlarını da üretip satmaktadırlar, dolayısıyla bu şirketler bitkileri özellikle genetik olarak ilaca karşı dirençli olarak dizayn etmekte ve böylece çiftçilere daha fazla tarım ilacı satma imkanı bulmaktadırlar. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin ekili olduğu alanlardan genetiği değiştirilmiş polenler rüzgar, yağmur, kuşlar, arılar ve polen taşıyıcı böcekler tarafından hem organik hem de normal tarımın yapıldığı alanlara taşınmakta ve buradaki ekinlerin DNA'sını kirletmektedir.

Organik tarımla uğraşan çifçiler genetik kirliliğin kontrol edilemeyeceğini savunmakta ve bunların yaşayan canlılar oldukları için çoğalabileceklerini, göç edebileceklerini, mutasyona uğrayabileceklerini belirtmektedirler. Genetik olarak değiştirilmiş mısırların polenleri Monarch kelebeklerini zehirlenmesine sebep olmaktaydı. Araştırmalar bu tür ürünlerin yararlı böceklere ve topraktaki yararlı mikroorganizmalara belki de kuşlara bile zarar verdiğini tespit etmiştir. Genetiği değiştirilmiş yiyecekler ve bio teknoloji ürünü gıdaların kullanımı 12.000 yıldan beri devam edegelen geleneksel tarım üretimine sekte vurmakta, kullanılmakta olan Terminatör Teknolojisi gibi metodlar tohumların kısırlaşmasına sebep olmaktadır. Böylece dolaylı bir şekilde zorlanan çiftçiler çok daha pahalı olan genetik mühendisliği ürünü tohumları bir avuç global monopolden almak zorunda kalmaktadırlar.

Sözlükte “biyoteknoloji” ne demek?

1. Canlıların biyolojik yapısından, özelliklerinden yararlanan tekniklerin tümü.

İnisiyatif Nedir?

Sözlükte “inisiyatif” ne demek?

1. Bir şeyi ilk olarak ortaya atıp düzenleme.
2. Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği.

İnisiyatif kelimesinin ingilizcesi

initiative
Köken: Fransızca

Klasik Nedir?

Sözlükte “klasik” ne demek?

1. Eski yunan ve roma çağı dili ve sanatıyla ilgili olan; sanatta kuralcı.
2. Xvii yüzyıl fransız dili, sanatı ve yazarlarıyla ilgili olan; alışılmış olan, yenilik getirmeyen, geleneksel.
3. Üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (yapıt ya da sanatçı); eski yunan, roma ya da xvii. yüzyıl fransız sanatıyla ilgili sanatçı ya da yapıt.

Cümle içinde kullanımı

Yunan klasiklen. Fransız klasikleri.

Klasik kelimesinin ingilizcesi

[Klasik] adj. classic, classical, standard, usual
Köken: Fransızca

Emisyon Nedir?

Emisyon nedir?

Türkçe karşılığı “ihraç demek olan emisyon kelimesi yabancı dillerde “çıkarmak, yaymak, tedavüle çıkarmak” anlamında kullanılır. Kağıt paranın, tahvillerin, hisse senetlerinin ilk defa piyasaya sürülmesi emisyondur. Ufaklık paranın piyasaya çıkarılmasında emisyon terimi kullanılmaz. Merkez Bankasının piyasaya sürdüğü toplam kağıt para miktarı, emisyon hacmini ifade eder.

Emisyona Merkez Bankası yetkilidir. Emisyon Merkez Bankasının aktif ve pasifindeki gelişmelerin sonucu oluşur. Merkez Bankası mevduatı arttığı zaman emisyon ihtiyacını azaltan, azaldığı zaman emisyon ihtiyacını arttıran bir faktördür.

Merkez Bankasının para basması doğrudan emisyon hacmini arttırmayabilir. Büyük ölçüde para basıldığı halde bunun tamamı piyasaya sürülmemiş olabilir. Buna karşılık hiç para basılmadığı halde, Merkez Bankası depolarda bulunan paraları piyasaya sürerek emisyon hacmini arttırabilir.

Merkez Bankasının çıkardığı kağıt para miktarı, ekonominin ihtiyacı düzeyinde kalmalı; fazla veya eksik olmamalıdır. Bu bakımdan tc Merkez Bankası Kanunu, bankanın hangi hallerde ve ne miktarda kağıt para basabileceğini açık bir şekilde belirlemiştir.

Buna göre banka başlıca üç şekilde kağıt para çıkarabilir:

1. Altın ve döviz karşılığı emisyon:

Merkez Bankası, gerçek ve tüzel kişilerin getireceği altın ve dövizlerin değeri kadar kağıt para piyasaya sürebilir. Banka, satın aldığı bu altın ve dövizi kar payı da dahil olmak üzere ithalatçılara satarak, piyasaya sunduğu paraların geri dönmesini sağlar.

2. Reeskont karşılığı emisyon:

Bankalara iskonto yoluyla intikal etmiş kısa ve orta vadeli ticari ve sınai senetlerin bir kısmını ilgili bankalar Merkez Bankasına iskonto ettirebilir. Bu reeskont işlemiyle Merkez Bankası, piyasaya ek para sürerek emisyon hacmini arttırabilir.Ticari senetlerin vadesi geldiğinde tahsil edilir, dolayısıyla bu yoldan piyasaya sürülmüş para Merkez Bankasına geri döner. Banka, reeskonta kabul ettiği senet miktarını azaltmak veya arttırmak yoluyla emisyon hacmini değiştirebilir.

3. Hazineye açılan krediler karşılığı emisyon:

Devletin yıl içindeki gelirleri bazı aylarda giderlerini karşılamayabilir. Ortaya çıkan nakit açığını Hazine, Merkez Bankasından alacağı kısa vadeli kredilerle kapatma yoluna gider. Daha sonra gelirin fazlalık verdiği aylarda borcunu öder. Merkez Bankası, kamu hizmetlerinin zaman ve mekana göre sürekliliğini sağlamak amacıyla, hazineye, cari yıl genel bütçe ödeneklerinin % 15’i kadar kısa vadeli avans verebilir ve piyasaya kamu iktisadi teşebbüslerine Hazine Kefaletini Haiz Bonolar karşılığında doğrudan açılan krediler oranında para sürebilir.

TC Merkez Bankası, 1970 tarih, 1211 sayılı kanuna göre, emisyon ve kredi hacmini ekonomik ihtiyaca uygun şekilde düzenlemekle görevlidir.

Sözlükte “emisyon” ne demek?

1. Devletçe para, senet ve tahvil çıkarma, piyasaya sürme.

Emisyon kelimesinin ingilizcesi

n. emission
Köken: Fransızca

Emisyon ne demek? (Ekonomi)

(Issue) Fransızca’daki "emission" kelimesinin Türkçe’ye geçmiş şeklidir. Çıkarmak, yaymak, ihraç etmek, dolaşıma sokmak gibi anlamlara gelir. Merkez bankasının piyasaya para çıkartması (para basması), şirketlerin veya öteki kuramların yeni tahvil, bono veya hisse senedi çıkartıp fon sağlamaları emisyon kavramıyla ifade olunur. Ancak emisyon diğer alanlarda da geçerlidir. Örneğin ses ve ışık yayılması, radyo ve telsiz yayınları için de emisyon terimi kullanılır.

Dilekçe Nedir?

Dilekçe nedir?

Bir dileği, isteği veya şikayeti bildirmek üzere resmi dairelere sunulan imzalı yazı.

Arzuhal ve istida kelimeleri de aynı manada kullanılır. Dilekçenin yazılması, şekli ve muhtevası yani içeriği önemli bir yer tutar. Geçmiş asırdaki devletlerde, şikayet veya istek sahibi kişilerin tek tek veya topluca, yazılı olarak dilekçe sundukları bilinmektedir.

Tarihte Dilekçe

İslam halifeleri ve hükümdarları, halkın sözlü ve yazılı dilekçelerle yaptıkları müracaatları bizzat kendileri veya kurdukları divanlarda değerlendirmişlerdir. Bu divanlara Mezalim veya adalet Divanı denilirdi. Osmanlılar zamanında da, ilk önceleri bizzat padişahın iştirak ettiği divanlar teşkil edildi. Sonraları sadrazam veya sadaret kaymakamının başkanlığında Çarşamba Divanı adıyla her hafta toplanan divanlarda, halkın istek ve şikayetleri dinlenir, dilekçeleri değerlendirilir, hazır bulunan heyet tarafından davalar anında çözüme kavuşturulurdu. Osmanlı arşivleri dilekçe örnekleriyle doludur. Bunlar genellikle haksızlıktan şikayet, ücretin veya görevin taleb edilmesi veyahut bir yanlışlığın düzeltilmesi için verilirdi. Dilekçeler, şehirlerden köylere kadar idareci her makama verilebilirdi. Dilekçe yazmasını bilmeyenler arzuhalcilere yazdırırlardı.

Günümüzde Dilekçe

Günümüzde vatandaşlar 1982 Anayasası’na göre, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara ve TBMM’ne yazı ile bildirme hakkına sahiptirler. Türkiye’de dilekçe hakkının kullanılması 1 Kasım 1984 tarih ve 3071 sayılı kanunun 4. maddesine göre TBMM ve idari makamlara verilen dilekçelerde; başvuru sahibinin adı ve soyadı ile, iş ve ikametgah adresinin ve imzasının bulunması mecburidir. Dava açmak için mahkemelere verilen dava dilekçelerinde hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 179. maddesine göre bazı kayıtların bulunması lazımdır. Medeni Yargılama Hukukunda dava dilekçesinin başında dilekçenin verildiği mahkemenin adı, davacının ve davalının ad ve soyadları ile adresleri yazılır. Daha sonra, davanın konusu, dava sebebi ve hukuki sebepler gelir. Son olarak da, netice-i taleb, yani davacının karar verilmesini istediği şey açık bir biçimde yazılır. Dilekçenin altında, davacının veya vekilinin imzası yer alır. Bu arada davalının davacıya cevap vermesi için gerekli süre tanınır. İdari Yargılama Usulünde ise, idari davalar; Danıştay, İdare Mahkemesi ve vergi Mahkemesi Başkanlıklarına hitaben yazılmış dilekçelerle açılır.

Dilekçe Planı

dilekçe

a) kurum Adı: Dilekçenin sunulacağı kurumun adı, kağıdın üst tarafına satırı ortalayacak şekilde yazılır. Kurum adının tamamı ya da adı oluşturan sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılır. Kurum adının sonuna gelecek şekilde bir alt satıra kurumun bulunduğu il ve ilçe adı yazılır.

b) Dilekçe Metni: Dilekçeyi yazan kişi kendisini kısaca tanıtır. İstek veya şikayetini kısa ve öz bir anlatımla dile getirir.

c) saygı Sözü: İstek veya şikayetin dile getirildiği paragraftan sonra satırbaşı yapılır. “Gereğini arz ederim.”, “Gereğini rica ederim.”, “Gereğini bilgilerinize sunarım.” gibi saygı sözlerinden biri yazılır. Alt makamdaki bir kişi üst makama yazıyorsa “Gereğini arz ederim.”, üst makamdaki biri alt makama yazıyorsa “Gereğini rica ederim.” sözünü kullanır.

ç) Tarih: Saygı sözünden sonra, metnin sağ alt köşesine tarih, gün/ay/yıl olarak yazılır.

d) Ad-Soyad, İmza: Tarihin hemen altına dilekçeyi yazan kişi adını, soyadını yazar, hemen altına imzasını atar.

e) EK: Eğer dilekçe ile birlikte başka belgeler de sunulacaksa, metnin sol alt köşesine “EK” yazılıp altına bu belgelerin adları numara verilerek sıralanır.

f) Adres: Sol alt köşeye dilekçeyi yazan kişinin adresi yazılır.

Örnek Dilekçe Metni

ÇEVRE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA,

Ümraniye ilçesi Dereköy Mahallesinde yapılan kazılar sonucu çevre kirliliği oluşmuştur. Yaklaşık bir aydır, açılan çukurlar kapatılmadığı için yollarda çamur birikintileri oluşmuştur ve çukurlar cadde trafiğini olumsuz etkilemekte, çevre ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Bu çukurların en kısa sürede kapatılması gereğini bilgilerinize arz ederim.

Nm Nedir?

Nm nedir?

Nm kelimesi “Nanometre” kavramının kısaltılmışıdır. Nanometere, metrenin milyarda biridir.

Yunancada ‘cüce’ anlamına gelen nano, fizikte bir metrenin milyarda biri anlamına gelen ölçü birimidir. Saç telinin 80 binde biri büyüklüğündedir.

Örneğin; 1 nm = o,oooooooo1 m'ye eşittir. Hücre zarı 12 nm (nanometre)'dir.

Ayrıca nanometre(nm), örneğin cpu gibi bilgisayar parçalarının üretim teknolojisinde kullanılmaktadır.

Nanoteknoloji nedir?

Nanoteknoloji, nanometre ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların anlaşılması, kontrolü ve üretimi amacıyla, fonksiyonel materyallerin, cihazların ve sistemlerin geliştirilmesidir.

Nanoteknolojinin amaçları nelerdir?

1- Nanometre ölçekli yapıların analizi,

2- Nanometre boyutunda yapıların fiziksel özelliklerinin anlaşılması,

3- Nanometre ölçekli yapıların imalatı,

4- nano hassasiyetli cihazların geliştirilmesi,

5- Nano ölçekli cihazların geliştirilmesi.

Nanoteknolojinin kullanım alanları nelerdir?

1- Endüstriyel alanda: Mikrosensörlerin, mikromakinelerin, optoelektronik elemanların imalatı ve uygun şekilde bir araya getirilmesi.

2- Medikal alanda: Mikro cerrahide (göz, beyin vb.), diagnostik kitlerde, bilimsel araştırmalarda, yüzey karakterizasyonu ve modifikasyonu, mikroorganizmaların taşınması, dna modifikasyonu vb.

3- Bilgisayar donanım üretimi.

Postmodern Nedir?

Postmodern nedir?

Kavramlar o kadar birbirlerine yakınlar ki ayırt etmek gerçekten zor, insaoğlu teknolojininde gelişimiyle beraber modernleşme konusunda süratle yol aldı. Bugün tüm dünyada modernizm'in etkisini görebilmek mümkün. Kavram karmaşına son vermek için kavramları tek tek açıklayalım;

Modern kelimesi “çağdaş, bugünkü” anlamı taşımaktadır. Yani birşey modern ise çağdaş ve bugünü temsil eden birşeydir.

Modernizm'de; Çok görülen, çok bilinen, tanınmış gelenekleri, sanatsal, edebi, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikriyle ortaya çıkmıştır.

Postmodernizm; Modernizm sonrası ve ötesi anlamındadır. Modernitenin sorgulanması, insanı merkeze alan, seküler ve hümanist dünya görüşü anlamındaki modernizmi eleştirip sorgulayan, alternatif geliştirmeye çabalayan bütün düşünceler.

Postmodern ise; Postmodernizm'i destekleyen, postmodernizm yanlısı olan kişilere denilmektedir.

Güzel sanatlarda postmodernizm'i destekleyen sanatçılar kimlerdir?

1- Marcel Duchamp

2- Simon Dürr

3- Res Ingold

4- Wang Guangyi

5- Donald Judd

Postmodernizm'i destekleyen düşünürler kimlerdir?

Jean-François Lyotard

Roland Barthes

Jean Baudrillard

Judith Butler

Helen Cixous

Postmodern mimari örnekleri

Postmodern mimari örneği

Postmodern mimari örneği 2

Postmodern mimari örneği 3

Postmodern mimari örneği 4

Postmodern mimari örneği 5

Sözlükte Postmodern ne anlama gelmektedir?

1- Postmodernizm yanlısı.

2- Postmodernizme ait olan.

Fob Nedir?

Sözlükte “fob” ne demek?

1. Alıcı ile satıcı arasında kararlaştırılan bir fiyatın, malın satıcı tarafından belli bir limanda gemi üzerinde teslimi koşuluyla biçilmiş olduğunu gösteren bir kısaltma.

Cümle içinde kullanımı

Üzümün kilosu fob İzmir bin beş yüz liradır.

Fob kelimesinin ingilizcesi

n. watch pocket; chain from which a pocketwatch is suspended
v. defraud, con into buying goods of poor quality
Köken: İngilizce

Sanat eseri Nedir?

Sanat eseri nedir?

Sanat eseri; İnsanlarda güzel çağrışımlar uyanduran, sanatçının kendine özgü duyguları, heyecanları, hayal gücü ve yeteneklerini yansıttığı, insanın duygu düşünce ve hayal dünyasını geliştiren eserlere sanat eserleri denilmektedir. Resim mimari, heykel hat görsel, edebiyat ve müzik fonetik, tiyatro, dans, sinema, bale gibi sanat dalları ise dramatik sanat dalları arasına girmektedir.

Sanat eserleri kaça ayrılır?

1- Görsel (plastik) sanat eserleri,

2- fonetik sanat eserleri,

3- Dramatik (ritmik) sanat eserleri olmak üzere 3'e ayrılmaktadır.

Sanat eserlerinin amacı nedir?

Sanat eserlerinin amacı öncelikle doğruluk ve fayda değil güzelliktir. Sanat eserleri insanlara duygu ve düşünceleri anlatmaktadır. Bilgilendirici ve nesnel değildir. Sanat eserinin en önemli özelliği tek olmasıdır. Çünkü sanatçı eserini oluştururken oluşan duyguları ve hayal gücünü bir kez daha aynen yaşayamaz.

Bir ürünün sanat eseri sayılabilmesi gerekli öğeler nelerdir?

1- Estetik süje (Sanatçı).

2- Estetik obje (Sanatçının sanat eserine dönüştürmek istediği her şey).

3- Estetik yargıdır (Sanat eseri hakkında ortaya konan beğeni değeri, yani güzel ya da güzel olmamayı belirten yargı).

Sanat eserlerinin özellikleri nelerdir?

1- Sanat eserlerini ortaya çıkartabilmek için yaratıcılık gerekmektedir. Birçok insan sanat ilgi duysada o sanatı yapmak, bir sanat eseri ortaya çıkartmak sanatçı adı verilen özel yeteneğe sahip olunması gerekir.

2- Sanat serleri evrenseldir. Birçok insan evrensellik kavramına tüm dünyada yayılan herkez tarafından sevilen bir anlam yüklemektedirler. Bir bilginin evren olabilmesi ona sahip olmakta olan veya onu kullanmakta olan herkezin malı olması demektir.

3- Sanat eserleri kalıcıdır. Bu olayda sanat eserlerinden alınan hazla diğer hazlar arasındaki ayrımı açıklamaktadır.

4- Hemen hemen bütün sanat eserleri kişiseldir. Kişisellik sanat serinin önemli bir kriteri olsada aşırı öznelikle ortaya konulan bir eserdir. Sadece eseri ortaya çıkartan kişinin, kimsenin kolaylıkla anlayamacağı dünyasından bir parça olduğu için diğer dünyalar için pek bir anlam taşımaz.

5- Sanat eserleri özgündür.

6- Sanat eserleri genellikle estetik bir kaygı ile ortaya çıkmaktadır. Başka bir kaygıyla yola çıkmak eseri git gide sanattan uzaklaştırır.

Sanat eserlerine örnekler

Eser Adı: Mona Lisa Bulunduğu Yer: Musée du Louvre / Paris – Fransa

Eser Adı: Meryem Bulunduğu Yer: Musée du Louvre / Paris – Fransa

Eser Adı: Cecilia Gallerani'nin Portresi Bulunduğu Yer: Czartoryski Museum / Cracow – Polonya